bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja RODO

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Toruniu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. gen. J. Bema 23/29, 87-100 Toruń.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pani/Pan
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: ido@mosir.torun.pl,
telefonicznie: 56 622 67 00 lub pisemnie na adres: ul. gen. J. Bema 23/29, 87-100 Toruń.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji w Toruniu przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu reprezentowany przez Dyrektora MOSiR.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Toruniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony Danych.
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres
mailowy: ido@mosir.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. gen. J. Bema 23/29,
87-100 Toruń. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana
tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

/-/Opublikował: Agata Jagielska
Publikacja dnia: 15.03.2019
Podpisał: Małgorzata Sulik
Dokument z dnia: 15.03.2019
Dokument oglądany razy: 2 967