bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm., prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu. Dostęp do takich informacji publicznych podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych (np. tajemnicy skarbowej).

Udostępnianie informacji publicznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w toruniu następuje:

- poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.mosir.torun.pl lub na stronie internetowej: http://www.mosir.torun.pl.

- na pisemny wniosek (skierowany na adres: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. gen. J. Bema 23/29 87-100 Toruń, ewentualnie na numer faksu: (56) 622 67 05 oraz na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mosir.torun.pl

- w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.

W przypadku składania wniosku o udostępnienie przez MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI informacji niedostępnych w BIP, ani za pośrednictwem strony internetowej MOSiR Toruń, należy wskazać sposób w jaki żądana informacja ma zostać udzielona. Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji będzie mogło zostać umorzone.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia, tj. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu, ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.Opublikował: Agata Jagielska
Publikacja dnia: 29.01.2014
Podpisał: Agata Jagielska
Dokument z dnia: 28.01.2014
Dokument oglądany razy: 5 962